load
    Panel 1: The power of Women in the leadership roles and startup world
    Panel 1: The power of Women in the leadership roles and startup world

    Scientific Program Committee

    Dr.C.Ramakrishna Rao

    Chairman

    Dr.K.R.Muralidhar

    Co-chairman
    Dr.N.V.N.Madhusudhana Sresty
    Coordinator
    Dr.Bhudevi Kulkarni
    Gulberga
    Dr.Biplab Sarkar
    Kolkata
    Dr.C.P. Bhatt
    Faridabad
    Dr.Dileep Mishra
    Kolkatta
    Dr.G.Sahani
    Mumbai
    Dr.Henry Finaly
    Vellore
    Mr.K.K.D.Ramesh
    Hyderabad
    Mr.Malhotra
    Delhi
    Dr.Manikandan
    Chennai
    Dr.Mary John
    Jaipur
    Dr.Pankaj Tandon
    Mumbai
    Dr.Raghavendra Holla
    Pune
    Dr.Rajesh Kumar
    Mumbai
    Dr.Rajib Lochan Sha
    Mumbai
    Dr.Ramalingam
    Hyderabad
    Dr.Ritu Raj Upreti
    Mumbai
    Dr.Saju B
    Kerala
    Dr.S.D.Sharma
    Mumbai
    Dr.Senthil Kumar
    Madhurai
    Dr.S.Sathiyan
    Bangalore
    Dr.Sudesh Desghpande
    Mumbai
    Dr.Sudheer Kumar
    Mumbai
    Mrs.Sujatha
    Guntur
    Dr.Sukuvir Singh
    New Delhi
    Dr.Suresh Choudary
    Hyderabad
    Mr.V.K.Sathiyanarayanan
    Pune

    Scientific session coordination committee

    Mrs.Lakshmi V R P
    Lead
    Dr.Amulya
    Member
    Ms.Athira
    Member
    Dr.Niharika
    Member
    Mrs.Sakambari
    Member
    Dr.Soumya
    Member
    Ms.Sreena M
    Member
    Dr.Sunil
    Member

    Hall management

    Mr.R.Sudhakar
    Lead
    Mr.Mamidala Venkat
    Mitta Venkat
    M.Srinivas
    T V L N Rajesh
    Mr.Veeresham